lunduniversity.lu.se

SURF

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

In Swedish

Projektet SUrF heter “Hållbar hantering av urbana översvämningar” på svenska. Eftersom vårt arbetsspråk är engelska har vi valt att låta vår webbplats vara i huvudsak engelskspråkig. Nedan följer en kort presentation av projektet. Om Du är intresserad av mer information på svenska, så är du välkommen att kontakta någon av forskarna under fliken contacts.

 

Våra städer svämmar över allt oftare. Forskningsprojektet SUrF vid Lunds universitet ska ge förslag på hur samhället kan förebygga och hantera vattenmassorna så att skadorna minimeras. Finansiären Formas har tillsammans med fem medfinansiärer satsat 20 miljoner kronor i projektet som samlar forskare från flera discipliner.

 

Våra samhällen är inte planerade för att klara extrema skyfall.  Idag är det oklart vilka samhällsorgan som har ansvar för att minimera skaderisken. Detta, och andra aspekter av problematiken, vill vi studera närmare. I första hand kommer projektet inte att resultera i handfasta byggråd (sådan forskning görs också vid avdelningen) utan inta ett fågelperspektiv för att se hur samhället bäst ska samordna sig för att hantera problemet.  I stort sett alla svenska kommuner är utsatta, något som professor Lars Bengtsson vid LTH visat i tidigare forskning http://www.lu.se/article/risken-for-skyfall-lika-stor-over-hela-landet 

Det här problemet går på tvärs i hela samhället. Situationen leder till att enheter, myndigheter och personer som tidigare inte varit så aktiva i dessa frågor, nu måste samarbeta. Hur det ska gå till är inte givet. Tendenser i hur vi vill planera våra städer är idag motstridiga, något som forskarna tänker belysa. Ett exempel är förtätning kontra ”blågröna” städer. Genom att bygga mer i befintliga områden, minskar man oftast utrymmet för ytor där vatten kan infiltrera eller magasineras.

Andra områden som vi studerar gäller

·         hur översvämningar i stadsmiljö kan modelleras på bra sätt,

·         hur man kan utnyttja den potentiellt mångsidiga nyttan av s.k. blågröna läsningar,

·         hur fungerar samarbetet mellan tjänstemän och organisationer i verkligheten i förhållande till planer.

Deltagare: I projektet ”Hållbar hantering av urbana översvämningar” ingår forskare från teknisk vattenresurslära, VA-teknik, riskhantering, arkitektur, institutet för livsmedels¬ekonomisk analys, GIS-centrum, alla Lunds universitet samt Kultur och Samhälle, Malmö Högskola.

Medfinansiärer och samtidigt aktiva partners (utöver huvudfinansiären Formas) är Sweden Water Research (dvs VA-syd + NSVA + Sydvatten), Region Skåne, Höje å Vattenråd, Länsförsäkringar Skåne och Göteborgs stad.

Page Manager: